Capitea zakończyła realizację wypłaty wierzycielom Getback szóstego odcinka raty układowej

Za kilka dni minie rok od momentu, gdy Capitea podjęła się realizacji układu z wierzycielami Getbacku. Grupa wypłaciła już prawie 600 milionów złotych w postaci rat układowych i zabezpieczonych wierzytelności, a w tym roku planuje wypłacić kolejną ratę nr 7. Jak informuje Radosław Barczyński, prezes zarządu Capitea, przelewy do prawie 10 tysięcy wierzycieli realizowane były w marcu br. Od początku […]

POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

W programie studiów prawniczych w Polsce do 1975 r. wykładany tu przedmiot figurował pod nazwą „prawo państwowe”. Nazwa ta używana była też powszechnie w literaturze polskiej okresu powojennego, podobnie zresztą jak w Związku Radzieckim i innych krajach socjalistycznych, a także w literaturze germańskiej, w dawnej literaturze rosyjskiej, jak również częściowo w literaturze polskiej okresu międzywojennego.

Termin „prawo konstytucyjne”

Termin „prawo konstytucyjne”, oznaczający określoną gałąź prawa, jest używany w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, w znaczeniu wąskim, określa on zespół norm zawartych w konstytucji jako ustawie zasadniczej w państwie oraz w innych ustawach konstytucyjnych, wyróżniających się z całego systemu prawa (jak będzie o tym szerzej mowa w rozdziale poświęconym ogólnym wiadomościom o konstytucji)