Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon POJĘCIE KONSTYTUCJI

imgNa wstępie należy uczynić uwagę, że w zasadzie cały ten rozdział poświęcony jest rozważaniom ogólnym, dotyczącym konstytucji jako ustawy zasadniczej w państwie, i że tym samym nie dotyczy on wyłącznie obecnie obowiązującej Konstytucji PRL. Charakterystyce ogólnej naszej Konstytucji, dokonanej zresztą w świetle ustaleń przyjętych w tym rozdziale, poświęcony będzie paragraf ostatni rozdziału Read the rest of this entry »

postheadericon PODSTAWOWE REFORMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Socjalistyczny charakter rewolucji ludowo-demokratycznej w Polsce po wyzwoleniu, począwszy od 22 lipca 1944 r., wyraża się nie tylko w tym, ze od tego czasu wadzę przejęy nowe siy spoeczne, waśnie klasy pracujące na czele z klasą robotniczą i reprezentujące je partie polityczne. a więc nie tylko w skadzie KRN i PKWN oraz innych podstawowych nie bray udziau w gosowaniu także osoby wspódziaające z podziemnymi organizacjami faszystowskimi lub bandami. Czynne prawo wyborcze przysugiwao osobom, które w dniu wyborów ukończyy 21 lat, bierne – 25 lat. Decyzją Państwowej Komisji Wyborczej biernego prawa wyborczego mogy być pozbawione osoby, które w okresie okupacji, zajmując kierownicze stanowiska w kraju lub na emigracji, przeciwdziaay walce zbrojnej z okupantem. Listy kandydatów w okręgach zgaszay nieformalne grupy obywateli w liczbie co najmniej 100 wyborców, zamieszkaych w danym okręgu wyborczym. Obok okręgowych list kandydatów byy też listy państwowe, prawo zgaszania których miay nieformalne grupy obywateli w liczbie co najmniej 500 z dwóch okręgów wyborczych, po co najmniej 250 wyborców z każdego okręgu.

Read the rest of this entry »

postheadericon GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ

Konstytucja rzeczywista istnieje w każdym państwie. Nie może być inaczej, skoro pod tym pojęciem rozumiemy układ si politycznych w państwie, jak mówi W. Lenin – układ si w walce klasowej. W każdym bowiem społeczeństwie zorganizowanym w państwo jakiś układ si politycznych zawsze istnieje. Read the rest of this entry »

postheadericon Zasada suwerenności ludu pracującego

Zasada suwerenności ludu pracującego w swej treści jest zatem różna, a więc i sprzeczna z zasadą suwerenności narodu, wskazuje ona bowiem wyraźnie na klasowy charakter państwa i daje podstawę do stosowania ograniczeń w zakresie praw politycznych wobec pewnych grup obywateli. Zarazem jednak zasada ta z zasadą suwerenności narodu nie jest sprzeczna, a to dlatego, że przecież lud pracujący w każdym państwie stanowi większość narodu. Dlatego też władza państwowa, realizując interesy i wolę ludu pracującego, a więc większości narodu, w pewnym sensie staje się wadzą całego narodu. Dotyczy to w szczególności państw socjalistycznych, także znajdujących się w pierwszym okresie budowy socjalizmu. Sprzeczność między wskazanymi dwoma zasadami coraz bardziej tu zanika wraz z postępem budownictwa socjalistycznego, w miarę coraz pełniejszego kształtowania się narodu socjalistycznego i utrwalania się jego jedności moralno-politycznej. Proces stopniowej likwidacji podziałów klasowych społeczeństwa, a więc likwidacji obszarnictwa, następnie kapitału wielkiego i średniego, dalej uspołecznienia własności drobnotowarowej w mieście i na wsi, wreszcie stopniowe wdrażanie do pracy warstw pasożytniczych, jest zarazem procesem stopniowego utożsamiania się ludu pracującego z całym narodem. Proces ten jest zarazem procesem przekształcania się państwa socjalistycznego jako państwa klasowego w państwo ogólnonarodowe. Jest to jednak proces długotrwały, a dopóki się nie skończy, dopóty władza w państwie socjalistycznym ma charakter klasowy, jest wadzą ludu pracującego, sprawowaną nad klasami i warstwami pasożytniczymi.

Read the rest of this entry »