Tryb zmiany konstytucji

Tryb zmiany konstytucji w zasadzie i z reguy jest ten sam, jaki by przyjęty przy jej uchwaleniu. Odgrywa tu rolę przecież to samo uzasadnienie ideologiczne i techniczno-legislacyjne, jakie byo przyjęte przy uchwalaniu konstytucji. W zależności od przyjętego trybu zmiany konstytucji, w literaturze dzieli się konstytucje na: 1) konstytucje sztywne

ZASADA PRZEDSTAWICIELSKIEJ FORMY SPRAWOWANIA WADZY LUDU PRACUJĄCEGO (SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI)

Do podstawowych zasad ustroju politycznego PRL należy zaliczyć także zasadę przedstawicielskiej formy sprawowania wadzy ludu pracującego, określaną zwykle zasadą demokracji pośredniej. Konstytucja PRL przyjmuje ją w art. 2 ust. 1 stanowiąc, że: „Lud pracujący sprawuje swoją wadzę państwową przez swych przedstawicieli, wybieranych do Sejmu PRL i do rad narodowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w gosowaniu tajnym”.

KONSTYTUCJA PISANA A KONSTYTUCJA RZECZYWISTA

Relacje między konstytucją pisaną a konstytucją rzeczywistą danego państwa, podobnie jak w ogóle między prawem a rzeczywistością spoeczną, mogą być ujmowane bądź w sposób idealistyczny, bądź materialistyczny. Naukę burżuazyjną, w szczególności w wydaniu dwóch szkó — prawa natury i pozytywizmu prawniczego (mimo ich przeciwstawności pod pewnymi względami), cechuje idealizm prawniczy, a w konsekwencji woluntaryzm i aklasowe podejście do problemu konstytucji, […]

Kierownicza rola PZPR

Kierownicza rola PZPR wobec innych masowych organizacji spoecznych i aparatu państwowego ma miejsce w trzech zasadniczych paszczyznach. Realizowana jest ona mianowicie poprzez: 1) ustalanie linii dziaania tychże organizacji i organów państwowych, a tym samym i przez wpyw na uchwalane przez: nie programy dziaania