Wadza najwyższa w państwie

Wadza najwyższa w państwie zawsze w gruncie rzeczy, bez względu na sformuowania konstytucji, najeży do klasy panującej. Panowanie zaś określonej klasy polega na dogodnym dla niej uregulowaniu kwestii wasności środków produkcji. Dwie są zatem cechy charakterystyczne tej grupy spoecznej, do której wadza najwyższa w państwie należy: 1) prawo wyraża jej interesy i wolę, a aparat państwowy – stosując prawo – […]

Okres Sejmu Ustawodawczego

W okresie Sejmu Ustawodawczego nastąpiy istotne zmiany w ustroju politycznym i spoeczno-gospodarczym Polski, o czym już wyżej wzmiankowano. Przede wszystkim należy mieć tu na uwadze zjednoczenie ruchu robotniczego w grudniu 1948 r. i powstanie PZPR, zjednoczenie ruchu ludowego w listopadzie 1949 r. i powstanie ZSL, jak też likwidację legalnie dziaającej opozycji, umocnienie wspópracy między pozostaymi partiami politycznymi i kierowniczej roli […]

Charakter przepisów przejściowych

Charakter przepisów przejściowych w pewnym sensie i stopniu mają też te postanowienia konstytucji, które wskazują organ odpowiedzialny za wykonanie konstytucji, choćby przepisy te wT samej konstytucji nie zostay w ten sposób nazwane. Konstytucja może tu wskazywać np. rząd jako organ odpowiedzialny za przedożenie projektów ustaw potrzebnych do tego, aby obowiązujące ustawy zwyke byy zgodne z nowo przyjętą konstytucją. Odpowiedzialnym za […]

Podstawowe cechy systemu partii hegemonicznej

Podstawowe cechy systemu partii hegemonicznej są następujące: 1) istnieje więcej niż jedna partia, obok partii komunistycznej są także inne partie, które mogą być organizowane na różnych zasadach, zwykle jednak na zasadzie reprezentacji poszczególnych części ludu pracującego – chopów i drobnych posiadaczy w miastach