POJĘCIE KONSTYTUCJI

Na wstępie należy uczynić uwagę, że w zasadzie cały ten rozdział poświęcony jest rozważaniom ogólnym, dotyczącym konstytucji jako ustawy zasadniczej w państwie, i że tym samym nie dotyczy on wyłącznie obecnie obowiązującej Konstytucji PRL. Charakterystyce ogólnej naszej Konstytucji, dokonanej zresztą w świetle ustaleń przyjętych w tym rozdziale, poświęcony będzie paragraf ostatni rozdziału

PODSTAWOWE REFORMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Socjalistyczny charakter rewolucji ludowo-demokratycznej w Polsce po wyzwoleniu, począwszy od 22 lipca 1944 r., wyraża się nie tylko w tym, ze od tego czasu wadzę przejęy nowe siy spoeczne, waśnie klasy pracujące na czele z klasą robotniczą i reprezentujące je partie polityczne. a więc nie tylko w skadzie KRN i PKWN oraz innych podstawowych nie bray udziau w gosowaniu także […]

GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ

Konstytucja rzeczywista istnieje w każdym państwie. Nie może być inaczej, skoro pod tym pojęciem rozumiemy układ si politycznych w państwie, jak mówi W. Lenin – układ si w walce klasowej. W każdym bowiem społeczeństwie zorganizowanym w państwo jakiś układ si politycznych zawsze istnieje.

Zasada suwerenności ludu pracującego

Zasada suwerenności ludu pracującego w swej treści jest zatem różna, a więc i sprzeczna z zasadą suwerenności narodu, wskazuje ona bowiem wyraźnie na klasowy charakter państwa i daje podstawę do stosowania ograniczeń w zakresie praw politycznych wobec pewnych grup obywateli. Zarazem jednak zasada ta z zasadą suwerenności narodu nie jest sprzeczna, a to dlatego, że przecież lud pracujący w każdym […]