Sprawowanie władzy państwowej

Sprawowanie władzy państwowej może następować w formie demokracji bezpośredniej lub demokracji pośredniej (przedstawicielskiej). Z demokracją bezpośrednią mamy do czynienia wówczas, gdy zbiorowy podmiot suwerenności sprawuje swą wadzę bezpośrednio sam czy to w formie zgromadzeń ludowych, czy to w formie instytucji referendum.

Developer z warszawskiej Białołęki – dsm-dewelopment.pl. Oferujemy mieszkania bezczynszowe i domy szeregowe.

Z bezpośrednimi formami sprawowania władzy przez klasę panującą mamy do czynienia także wówczas, gdy poszczególni jej członkowie w odpowiednim zakresie wadzę tę sprawują wobec swoich poddanych, jak to było w przypadku państw typu niewolniczego czy feudalnego, w stosunkach między panem a niewolnikiem czy feudałem a jego poddanym – chłopem pańszczyźnianym. Demokracja pośrednia polega na tym, że zbiorowy podmiot suwerenności sprawuje swą wadzę przez swe organy przedstawiciel”,kie lub inaczej i ściślej mówiąc – gdy sprawowanie władzy państwowej należy do organów przedstawicielskich, które jednak mają sprawować ją nie we własnym imieniu, lecz w imieniu i interesie określonego podmiotu suwerenności.