Wadza klasy panującej

Wadza klasy panującej opiera się nie tylko na przemocy stosowanej przez sużący jej interesom aparat państwowy. Zabezpieczeniu jej interesów sużą także inne środki oddziaywania na spoeczeństwo, w tym także na klasy wobec niej przeciwstawne. Do środków tych należy zaliczyć przede wszystkim: 1) środki propagandy i informacji, jak prasa, radio, telewizja itp., na pewien okres niezwykle intensywnie oddziaywające na świadomość spoeczną