Funkcje gowy państwa

Funkcje gowy państwa peni Prezydent Rzeczypospolitej, wybierany przez Sejm na okres siedmiu lat bezwzględną większością gosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posów. On też powoywa premiera, a na jego wniosek innych czonków rządu. Za swoje czynności nie by on odpowiedzialny ani parlamentarnie, ani cywilnie. Podejmowane przez niego akty prawne dla swej ważności wymagay podpisów premiera i waściwego ministra (instytucja kontrasygnaty). Prezydent móg natomiast ponosić odpowiedzialność konstytucyjną. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej piastowa Bolesaw Bierut. Jego pozycja polityczno-prawna wynikaa nie tylko z przepisów Konstytucji Lutowej, lecz także z tego faktu, że by on jednym z przywódców PPR, a następnie od grudnia 1948 r. przywódcą PZPR.

Nową instytucją bya Rada Państwa. W jej skad wchodzi Prezydent Rzeczypospolitej jako jej przewodniczący, Marszaek i wicemarszakowie Sejmu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, w czasie zaś wojny także Naczelny Dowódca Wojska Polskiego. Sejm móg powoać w skad Rady Państwa, na jej jednomyślny wniosek, dalszych czonków. Bya ona swego rodzaju kontynuacją byego Prezydium KRN, skoro wynikające z dotychczasowego ustawodawstwa kompetencje tego organu należay w okresie Sejmu Ustawodawczego waśnie do Rady Państwa. W szczególności Rada Państwa sprawowaa nadzór nad radami narodowymi, częściowo nad rządem oraz nad NIK.