Konstytucja PRL

Konstytucja PRL, przyjmując system przedstawicielski jako formę sprawowania wadzy państwowej przez lud pracujący, nie wspomina w ogóle o formach demokracji bezpośredniej. Nie znaczy to jednak, aby w świetle jej postanowień nie byy one dopuszczalne i nie mogy być u nas stosowane. Konstytucja bowiem nie zawiera również żadnych wyraźnych postanowień zabraniających ich wprowadzenia w formie ustaw zwykych. Nie mogoby to być jednak referendum konstytucyjne, albowiem art. 106 Konstytucji stanowi, że zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy uchwalonej przez Sejm, a więc z wykluczeniem instytucji referendum w tym zakresie. Powyższy wywód nie oznacza też, że w świetle postanowień Konstytucji ustawy mogyby być uchwalane przez jakikolwiek inny przewidziany w niej organ państwowy, poza Sejmem, skoro nawet Rada Państwa w odpowiednich sytuacjach może wydawać tylko dekrety z mocą ustawy i to pod szczególną kontrolą Sejmu.

Stwierdzając, że Konstytucja PRL nie zawiera postanowień zabraniających wprowadzenia w formie ustawy zwykej instytucji referendum stanowiącego, z wyjątkiem konstytucyjnego, należy konsekwentnie też stwierdzić, że tym bardziej w jej świetle dopuszczalne jest referendum konsultacyjne. Podobnie dopuszczalna jest również instytucja zgromadzeń ludowych, której charakterystyczne cechy można dostrzec w zebraniach wiejskich. Należy jednak mieć tu na uwadze to, że z punktu widzenia zakresu sprawowania wadzy państwowej ludu pracującego posiadają one zupenie nike znaczenie.

Audit ifs
http://gqcert.com/certyfikat/ifs-food-wersja-6
Firma Global Quality.
Specjaliści w dziedzinie certyfikacji.