Treść Konstytucji Lipcowej

Treść Konstytucji Lipcowej zostaa usystematyzowana’ w zasadzie wedug wzoru Konstytucji ZSRR z 1936 r., chociaż są też między nimi pod tym względem i pewne różnice. Konstytucja PRL skada się ze wstępu oraz obecnie 11 rozdziaów (początkowo, do 13 grudnia 1957 r., z 10 rozdziaów).

Wstęp jest integralną częścią Konstytucji, na co wskazuje m. in. to, że zosta zamieszczony po tytule: „Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Poza pierwszym jego zdaniem, stwierdzającym, że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego, a więc zawierającym najbardziej istotne i skrótowe określenie naszego państwa zarówno pod względem jego treści klasowej, jak i formy rządów, we wstępie można wyróżnić trzy części: a) część genetyczno-historyczną, b) część dotyczącą podstawy spoeczno-politycznej ustroju naszego państwa, c) część określającą cele, jakim ma sużyć Konstytucja. W każdej z tych części znajdują się stwierdzenia posiadające charakter norm prawnych, i to o szczególnej doniosości. Postanowienia zawarte we wstępie należy rozpatrywać w ścisym związku z postanowieniami zawartymi w caej Konstytucji, a w szczególności w rozdziaach 1 i 2.

Zasadniczą treść Konstytucji PRL podzielić można na cztery części: a) część obejmującą ściśle wiążące się ze sobą rozdziay 112, zawierające podstawowe zasady ustroju politycznego i spoeczno-gospodarczego