Specjalny tryb uchwalania i zmiany

Wyraźnym świadectwem szczególnej mocy prawnej danego aktu jest też jego specjalny tryb uchwalania i zmiany, mianowicie w tym sensie, że różny od trybu uchwalania i zmiany ustaw zwykłych. Należy tu jednak mieć na uwadze to, że tryb uchwalania i zmiany różnych konstytucji nie jest jednolity, że różne konstytucje są uchwalane i zmieniane w różny sposób, chociaż zarazem odmienny w porównaniu z ustawami zwykłymi. Znaczenie faktu uchwalania i zmiany konstytucji w sposób inny niż ustaw zwykłych sprowadza się jednak do roli świadectwa, że idzie tu o akt normatywny o szczególnej mocy prawnej.

DSM Dewelopment
http://www.dsm-dewelopment.pl
Nowe domy szeregowe, segmenty i mieszkania.
Osiedle mieszkaniowe na warszawskiej Białołęce.

Także sama konstytucja w swej treści może zawierać postanowienia, że w danym przypadku jest ustawą o szczególnej mocy prawnej. Przykładem jest tu i nasza Konstytucja, która we wstępie zawiera m. in. zasadę nadrzędności konstytucji nad ustawami zwykłymi, zawartą w sformułowaniu, że konstytucją kierować się powinny wszystkie organy polskiego ludu pracującego, a więc i Sejm jako ustawodawca zwykły. Taką rolę spełniają też postanowienia o kontroli konstytucyjności ustaw, jeżeli są w konstytucji przyjęte, świadczą bowiem o nadrzędności konstytucji nad ustawami zwykłymi.

Reasumując możemy stwierdzić, że _przez konstytucję w znaczeniu ścisłym należy rozumieć ustawę zasadniczą, określającą podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa, różniącą się od ustaw zwykłych szczególną mocą prawną, wyrażoną tak w jej nazwie, jak i szczególnym, w porównaniu z ustawami zwykłymi, trybie jej uchwalania i zmiany, a niekiedy również w jej wyraźnych postanowieniach.