Panowanie określonej klasy spoecznej

Jak powiedzieliśmy, panowanie określonej klasy spoecznej polega na dogodnym dla niej uregulowaniu kwestii wasności środków produkcji. Odnosi się to także i do panowania ludu pracującego w państwie socjalistycznym. Jego wadza polega przede wszystkim na tym, że prawo i aparat państwowy wyrażają i realizują jego interesy i wolę, jak też że ludzie żyjący z pracy wasnej i spoecznie pożytecznej posiadają wszelkie prawa obywatelskie. Nie znaczy to jednak, że wszyscy ludzie pracy w jednakowym stopniu biorą udzia w sprawowaniu wadzy państwowej. I tu dochodzimy do stwierdzenia podziau ludu na lud bierny i lud czynny, na tych, w których interesie wadza jest sprawowana, i tych, którzy faktycznie, w ten czy inny sposób, w mniejszej lub większej mierze, biorą czynny udzia w sprawowaniu wadzy, którzy w odpowiednim zasięgu terytorialnym i rzeczowym wpywają na ksztatowanie się woli organów państwowych. Podobnie jak w poprzednich systemach, tak i w państwie socjalistycznym dyktaturę sprawuje w istocie rzeczy nie caa klasa panująca, tj. nie wszyscy ludzie pracy, lecz jedynie lud czynny, jak mówi W. Lenin – lud rewolucyjny. W praktyce różny jest przecież stopień wpywu na ksztatowanie się woli państwa w przypadku różnych grup spoecznych i jednostek, a zależy to też od różnych historycznie uksztatowanych czynników. Jako gówne z nich można wskazać wytworzoną w ciągu wieków psychologię spoeczną oraz poziom wiedzy ludności, tak ogólnej, jak i przede wszystkim w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania spoeczeństwa. W państwie socjalistycznym jednak nie ma żadnych prawnych ograniczeń w przyciąganiu ludzi pracy do udziau w sprawowaniu wadzy państwowej