ZASADA PRZEDSTAWICIELSKIEJ FORMY SPRAWOWANIA WADZY LUDU PRACUJĄCEGO (SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI)

Do podstawowych zasad ustroju politycznego PRL należy zaliczyć także zasadę przedstawicielskiej formy sprawowania wadzy ludu pracującego, określaną zwykle zasadą demokracji pośredniej. Konstytucja PRL przyjmuje ją w art. 2 ust. 1 stanowiąc, że: „Lud pracujący sprawuje swoją wadzę państwową przez swych przedstawicieli, wybieranych do Sejmu PRL i do rad narodowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w gosowaniu tajnym”.

Wadza klasy panującej, czyli jej panowanie, polega na dogodnym dla niej uregulowaniu kwestii wasności środków produkcji i podziau dóbr, co wyraża się w obowiązującym prawie. Jej wadza państwowa polega więc na tym, że prawo wyraża jej interesy i wolę, zaś aparat państwowy, stosując prawo, jej interesy i wolę realizuje. Od pojęcia panowania klasy należy odróżnić pojęcie sprawowania wadzy państwowej. Sprawowanie wadzy polega na wykonywaniu trzech zasadniczych funkcji: 1) stanowienia prawa