Najnowsze wpisy
Kategorie
Archiwa

postheadericon STOSOWANIE KONSTYTUCJI

Problem stosowania konstytucji sprowadza się do pytania, czy konstytucja może być stosowana przez organy państwowe bezpośrednio, tj. bez konieczności uprzedniego wydania do poszczególnych jej postanowień ustaw zwykłych, poprzez które można byłoby dopiero realizować normy konstytucyjne, czy też przeciwnie, aby organy państwowe w swej działalności mogły stosować normy konstytucyjne, muszą być uprzednio wydane do nich ustawy zwykłe, a więc czy konstytucja może być stosowana tylko pośrednio, poprzez ustawy zwykłe. W szczególności rozważyć tu należy problem, czy na odpowiedź na powyższe pytanie ma jakiś wpływ fakt, że konstytucja jest ustawą zasadniczą, jak też fakt przyjęcia bądź odrzucenia pozaparlamentarnej kontroli konstytucyjności ustaw. Jako punkt wyjścia przy odpowiedzi na powyższe pytania można i należy przyjąć problem, do kogo adresowane są normy konstytucyjne.

Read the rest of this entry »

postheadericon ZASADA REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY PAŃSTWA

Jedną z podstawowych zasad ustroju politycznego w świetle Konstytucji PRL jest zasada republikańskiej formy państwa. Zasada ta zawarta jest już w samej nazwie naszego państwa: rzeczpospolita to przecież odpowiednik republiki, sowa wprawdzie spolszczonego, ale pochodzącego od łacińskiego słowa res publica, oznaczającego rzecz czy sprawę publiczną. Zasadę tę Konstytucja formułuje też wprost, i to już w pierwszym zdaniu wstępu, stwierdzając, że PRL jest republiką ludu pracującego, a więc wskazując zarazem na typ państwa, jak i na rzecz podstawową z zakresu formy sprawowania władzy ludu pracującego, mianowicie na to, że PRL ma być republiką.

Read the rest of this entry »

postheadericon Termin „konstytucja”

Termin „konstytucja” pochodzi od acińskiego sowa constituere, tj. urządzać, ustanawiać. Z etymologicznego punktu widzenia oznacza on zatem tyle co – w odniesieniu do państwa – urządzenie państwa, nadanie państwu ustroju politycznego, zorganizowanie państwa czy jego budowę. W podobnym znaczeniu używa się terminu „konstytucja” w odniesieniu do jakiejś osoby: mówi się „konstytucja danej osoby”, mając na myśli jej budowę fizyczną.

Read the rest of this entry »

postheadericon Konstytucja PRL

Konstytucja PRL, przyjmując system przedstawicielski jako formę sprawowania wadzy państwowej przez lud pracujący, nie wspomina w ogóle o formach demokracji bezpośredniej. Nie znaczy to jednak, aby w świetle jej postanowień nie byy one dopuszczalne i nie mogy być u nas stosowane. Konstytucja bowiem nie zawiera również żadnych wyraźnych postanowień zabraniających ich wprowadzenia w formie ustaw zwykych. Nie mogoby to być jednak referendum konstytucyjne, albowiem art. 106 Konstytucji stanowi, że zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy uchwalonej przez Sejm, a więc z wykluczeniem instytucji referendum w tym zakresie. Powyższy wywód nie oznacza też, że w świetle postanowień Konstytucji ustawy mogyby być uchwalane przez jakikolwiek inny przewidziany w niej organ państwowy, poza Sejmem, skoro nawet Rada Państwa w odpowiednich sytuacjach może wydawać tylko dekrety z mocą ustawy i to pod szczególną kontrolą Sejmu.

Read the rest of this entry »