Regulacja ustroju politycznego

Regulacja ustroju politycznego następuje nie tylko w konstytucji, lecz także w ustawodawstwie zwykym. W gruncie rzeczy wszystkie ustawy zwyke, będące źródami prawa konstytucyjnego, rozwijają postanowienia konstytucji w poszczególnych sprawach, a tym samym i zawarte w konstytucji podstawowe zasady ustroju politycznego. Co więcej, istnieją zasady ustroju politycznego, które nie muszą być i nie są prawnie utrwalone, a mimo to dziaają i posiadają istotny wpyw na charakter polityczno-prawnych zasad ustroju państwa. Dotyczy to np. zasad określających system partyjny w państwach demokratycznych w ogóle, w państwach socjalistycznych zaś w szczególności zasady kierowniczej roli klasy i partii robotniczej wobec innych grup i organizacji spoecznych oraz aparatu państwowego. Bez zrozumienia systemu partyjnego w danym państwie trudno jest zrozumieć mechanizm sprawowania wadzy publicznej, a nawet więcej — bez uwzględnienia zasad funkcjonowania systemu partyjnego danego państwa często nie sposób jest waściwie zinterpretować postanowień jego konstytucji.

Opierając się na treści rozdziau 1 Konstytucji PRL, ale także uwzględniając postanowienia zawarte we wstępie do niej, jak też w rozdziale 2, biorąc także pod uwagę fakty z życia politycznego naszego państwa, można wskazać na następujące podstawowe zasady ustroju politycznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 1) zasadę republikańskiej formy .państwa